Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

ZorgDat, gevestigd aan Deventerweg 4 te Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Deventerweg 4 te Harderwijk

+31 341 434656

https://www.zorgdat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZorgDat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijfformulier, in correspondentie of telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app, een dataset of software
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZorgDat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of deze zijn te herleiden aan de reeds verstrekte persoonsgegevens:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of activiteiten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgdat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZorgDat verwerkt op uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om (proactief) welzijn gerelateerde activiteiten te ondernemen gericht op personen, groeperingen, wijken en gemeente.
 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen (maaltijden) en diensten (begeleiding) bij u te leveren
 • RegiCare voor Welzijn, leverancier Adsysco

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZorgDat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZorgDat) tussen zit. ZorgDat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

ZorgDat gebruikt dit systeem voor het plannen, verantwoorden van activiteiten. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt van deelnemers, hulpvragers, vrijwilligers en medewerkers. ZorgDat monitort op deze manier het effect van haar diensten op de individuele burger, groepering en de samenleving binnen de gemeente Harderwijk. De persoonsgegevens van betrokkene worden in het systeem bewaard, zolang dit in overeenstemming is met het doel van verwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZorgDat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal vijftien jaar voor persoonsgegevens die in het kader van een voorziening op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZorgDat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZorgDat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Middels de website van Zorgdat verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Zorgdat is hiervoor verantwoordelijk.

 • Algemene bezoekgegeven

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 • e-Formulieren
 • Cookies

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt het plaatsen van cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

 • Functionele cookies
 • Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.
  • Analytische cookies
 • Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.
  • Tracking cookies
 • Beveiliging van persoonsgegevens

Als u toestemming heeft gegeven, mogen we ook tracking cookies plaatsen. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw surfgedrag worden opgebouwd. Deze worden gebruikt om deze website te verbeteren en beter bereikbaar te maken op basis van uw voorkeuren en gedrag.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

 • Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZorgDat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgdat.nl maar u kunt ons ook per post bereiken: Postbus 123, 3840 AC Harderwijk.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZorgDat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZorgDat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgdat.nl

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.

De laatste wijziging van deze privacyverklaring was op 4 mei 2022

Documentnaam: Privacyverklaring

Versienummer: 1.0

Eigenaar: Directie 

Revisiedatum: 21 juni 2019

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken